จำนวน 19 เพลง
สกาล่า
Moderndog
ซิ่ง (Friday on The Highway)
Polycat
Gala Dinner: C.A.D.
Panda Records Compilation
ผ่อนคลาย (Relax) - Gupre Lover
No More Belts Compilation
ปล่อย (Keep)
Sleeper 1
วันสบาย
Aphirom
วันศุกร์
Plastic Plastic
ลาออก
Koko'
บ้ากัน(RELIEF)
Somkiat
ดื่ม
Apartment Khunpa
Sunset
Sonnet and Alcohol
Tonight
Electra Complex
ราตรีบันเทิง
Tagalog
Fire - Pyra x Comet Records
Pyra
Go...To..
Mahajamreon
ไปกับราส
Jumrern babylon
Come on Enjoy with me
Sangkhya Paplearn
ลาออก
Samurai Loud
ไปทะเล
Migrate to the Ocean