จำนวน 10 เพลง
Just All The Night
Dept
จม
Lemq
วงจร
Morning Glory
Lonely Loop
Nick
Regret Me
Pyra
ปลิว
QWERTY
เซ (Seh)
SOULTISS
หมดคำถาม
TIK NOP
ถ้าหาก
YENTED
ลมที่ลา
YEW