จำนวน 9 เพลง
Just All The Night
Dept
จม
Lemq
วงจร
Morning Glory
Lonely Loop
Nick Sarunyu
Regret Me
Pyra
เซ (Seh)
SOULTISS
หมดคำถาม
TIK NOP
ถ้าหาก
YENTED
ลมที่ลา
YEW