จำนวน 10 เพลง
ทบทวน
Anything Else
ทบทวน
Bhode Tanit
หรือ (OR)
SLUR
ไม่เคยเข้าใจเรื่องที่ต้องเข้าใจ
Lomosonic
อีกยาวนาน (Eternity)
Monomania
ทบทวน
Moderndog
ขอ
Desktop Error
กลับไปที่โลก
Penguin Villa
ห้องกระจก
Safeplanet
ตัวเราของเรา + นาคำน้อย
Poomjit