จำนวน 9 เพลง
พาฝัน
Desktop Error
Come In All Night
Hariguem Zaboy
Little Boy John
Gorn clw
Felicity Is Out There
Inspirative
Now
Penny Time
4.00 A.M.
Solitude is Bliss
จังหวะสุดท้าย
Abstraction XL
Rainy Day
Jia Pa Bor Sue
Flow l สายลมของโลมา
The Pink Dolphin