จำนวน 20 เพลง
แสงสว่าง
Uncle Tree
Sanagito
aire
Youth
Arm Wainiya
นานกว่า
Youth Brush
Tendermind
Hariguem Zaboy
Little Boat With Me เรือลำน้อย
Selina and Sirinya
Pages - Desktop Error And Kijjaz Triyanond
SO::ON DRY FLOWER Compilation
ให้เราได้รู้
Buddhist Holiday
Your Shining
Katuru
Blessing from the star
Hope The Flowers
Not Too Late
Cigarette Launcher
Funky Wah Wah - Love of My Life
Comet Records Compilation
A Half Light Year
White Light
Jives
KOBE
On My Mind - Napat Snidvongs
SO::ON DRY FLOWER Compilation
ตะเกียงของเธอ
Crayon Tabibito
ความรู้รอบตัว
JRYNT
Children
Mahajamreon
ทฤษฎี
Lemon Soup
ฝันบ้าง...หวังบ้าง...
Bear-Garden