จำนวน 20 เพลง
สูดลมหายใจ #LET GO
Gene Kasidit
กระดาษ
Solitude Is Bliss
หา - Quest
Smallroom Compilations
passing (ผ่าน)
Dead Flowers
ล้ม (Fallin) - APRILLFUL
No More Belts Compilation
รู้ลุ (Tuesday)
Earth&Universe
ผลลัพธ์
Tete
เรื่องธรรมดา
Buddha Bless
เรื่องนิดเดียว(Original Version)
Rian Cheon Puu Mee Jit Sattha
Let It Run
Kingkong and the Chum
Blinded
Jenny & The Scallywags
สูญ
Greasy Cafe'
โลกระยำ
Apartment Khunpa
Waylanee
Napat Snidvongs
Turkish Ice
aire
รอผล...
Poomjit
ถ้าไม่คิดจะเริ่ม(แล้วเมื่อไหร่จะได้ทำ)
Rocker Farm
บ้ากัน(RELIEF)
Somkiat
พักก่อน
30 APRIL
Letting Go (เพราะวันนี้มีแค่ครั้งเดียว)
Jelly Rocket