จำนวน 12 เพลง
On the Train
LANDOKMAI
Why Why Why
YONLAPA
Happiness Is
WALTZ
Corn & Cheese
temp.
เคย (strangers)
loserpop
Ezra
Lime's Theory
Oh My Slime
Chucky Factory Land
นี่
Deun Chongmankhong
ฝัน
Solitude Is Bliss
ปลายฟ้า-ชุลี
DuangDao DiawDai
Last Year
Earth Patravee
Cheat Day
MAMAKISS