จำนวน 17 เพลง
พร (Pray)
Poomjit
ความสุข
DOROTHY
กรรมกู๊
The Richman Toy
เหตุผลที่ทุกคนสวดมนต์
Migrate to the Ocean
เรื่องนิดเดียว
Rian Cheon Puu Mee Jit Sattha
เส้นทางสู่ขุนเขาพระศิวะ
Roses Fall
กิจกรรมรอวันตาย
THE TURTLES
แรงศรัทธา faith
Two Flowers
ผู้แสวงหาการหลุดพ้น ย่อมไม่อาลัยในรัก
Celebities Owls
ปล่อย
Greasy Cafe'
ปล่อย (Release)
SITTA
Funeral Party
The Charapaabs
สิ่งที่เรียกว่าความสุข ความทุกข์ และความไม่มี
Crayon Tabibito
ปิดทองหลังพระ
Kampangdin Blues Explosion
ชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว (Acoustic Ver.)
Srirajah Rockers
ธรรมะคีตะ จาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
Srirajah Rockers
เทศนา
Abstraction XL