จำนวน 12 เพลง
วิภาวดี
YENTED
นี่
Deun Chongmankhong
ความมืดใต้เปลือกตา
The Subtitle Project
หากเคยเป็นความรัก
Willyoubaconme
ปัจจุบัน
Poomjit
เกสรดอกไม้ (Rapel)
JINTA
นิรันดร์ (Greasy Cafe' Cover)
Moving And Cut
ดอกไม้พลาสติก (Demo)
ALINDA
ภาพลางตา
Desktop Error
ฤดูฝัน
Abandoned House
หาได้มีประโยชน์อันใดไม่ Useless Shit
Lord Liar Boots
ชายเหวี่ยงแห
Yena