จำนวน 13 เพลง
ความเลือนลาง
Greasy Cafe'
ทุกที
Yarinda & Friends
บางอย่างระหว่างเรา Something Between Us
Morningsurfers
ไม่เคยรู้
Assajan Jakgawan
คืนที่ไม่ปกติ
Desktop Error
ทิ้งฉันไว้
Goose
พูด
The YERS
บางคน (Someone)
Lemon Soup
Unreal
Yellow Fang
ประโยคบอกเล่า
Greasy Cafe'
กลับไปที่โลก
Smallroom Compilations
ถ้าไม่มี...
Pla Nil Tem Baan
คนแปลกหน้า - Portrait
No More Belts Compilation