เงื่อนไขการรับรายได้จากกิฟต์ใน Fungjai Live (Fung With You)
เงื่อนไขการรับรายได้จากกิฟต์ใน Fungjai Live (Fung With You)

Fung With You เป็นฟีเจอร์ หรือรูปแบบการให้บริการสำหรับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันฟังใจที่สามารถถ่ายทอดสดเสียงของตนเองผ่านห้องไลฟ์ที่สร้างขึ้นในรูปแบบของการเป็นผู้ให้บริการเสียง หรือ ดีเจ โดยสามารถรับรายได้จากการถ่ายทอดสดเสียงจากผู้ที่เข้าชมในห้องไลฟ์

รายได้ คือ จำนวนเงินที่ได้จากการได้รับการสนับสนุนโดยผู้เข้าชมในขณะการถ่ายทอดสดเสียง โดยจะอยู่ในรูปแบบกิฟต์ (Gift) หรือของขวัญจากการเติมเห็ด (Mushrooms) หรือยูนิตใด ๆ ภายในแอปพลิเคชั่นตามที่ฟังใจกำหนด เพื่อน่ำมาใช้ของผู้เข้าชม

1. รายได้จากการได้รับการสนับสนุนจากผู้เข้าชมในขณะการถ่ายทอดสดเสียงจะถูกคำนวณในอัตราทุก 200 (สองร้อย) เห็ด (mushrooms) ที่ได้จากกิฟต์ โดยผู้ให้บริการเสียงจะได้รับผลประโยชน์ 1 (หนึ่ง) บาท

2. รายได้และผลประโยชน์ของผู้ให้บริการเสียง (หลังหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด) จะถูกตัดยอดและคำนวณทุกวันสุดท้ายของเดือนนั้น ๆ และถูกโอนผ่านบัญชีธนาคารของผู้ให้บริการเสียง ทุกวันที่ 16 ของเดือนถัดไป โดยจะทำการโอนรายได้ดังกล่าวเฉพาะผู้ให้บริการเสียงที่มีรายได้เกิน 100 (หนึ่งร้อย) บาท ขึ้นไป และได้ทำการยืนยันตัวตน, เอกสารบัญชีธนาคาร หรือเอกสารอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ตามมาตรฐานการจ่ายเงินของบริษัทฯแล้ว (มีการหักค่าธรรมเนียมการโอนครั้งละ 8 (แปด) บาท)

3. กรณีที่ภายในเดือนนั้น ผู้ให้บริการเสียงมีรายได้สะสมไม่ถึง 100 (หนึ่งร้อย) บาท ยอดเงินที่สะสมไว้จะถูกนำไปรวมกับรายได้ในเดือนถัดไป

4. หากรายได้ของผู้ให้บริการถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายได้ดังกล่าวจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กฎหมายกำหนด โดยจะมีเอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายส่งไปยังที่อยู่ของผู้ให้บริการเสียงที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้สำหรับยื่นนำส่งกรมสรรพากรต่อไป

5. ในช่วงวันที่ 16 ของทุกเดือน ยอดเงินสะสม (บาท) และยอดเห็ดสะสม (Mushrooms) ในหน้าบัญชีผู้ให้บริการเสียง จะถูกปรับลดไปตามยอดโอนที่ทางฟังใจได้โอนเงินรายได้จากการได้รับการสนับสนุนจากผู้เข้าชม ไปยังบัญชีธนาคารตามที่ผู้ให้บริการเสียงได้ทำการยืนยันตัวตนไว้ [เฉพาะสำหรับบัญชีที่มียอดเงินสะสม 100 (หนึ่งร้อย) บาทขึ้นไปในแต่ละรอบเดือน และทำการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว]

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน หรือยกเลิกการให้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

อัปเดตวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564