Wine Neti
ไวน์ - เนติ
2023 Way to cry (Y2K)
จำนวน 1 เพลง
Way to cry (Y2K)
Wine Neti
2022 Even If (Single)
จำนวน 1 เพลง
ต่อให้เธอจะไปรักใคร (Even If)
Wine Neti
moonflower
กรุงเทพมหานคร
ประวัติศิลปิน
“Wine” (ไวน์) หรือ ไวน์ - เนติ ศรีสงคราม ศิลปินเดี่ยวคนแรกภายใต้การดูแลของ moonflower (มูน ฟลาวเวอร์)