Species
Thespecies
ยังไร้ความเคลื่อนไหว
เพลงของพวกเขาจะมาให้พวกคุณรับฟังได้ในเร็วๆ นี้
อิสระ (Independent Artist)
กรุงเทพมหานคร
ประวัติศิลปิน
วง4คนที่เล่นดนตรีกันมาร่วม10ปี ชิงเกิ้ลแรก​ จะบอกให้เธอรู้ https://youtu.be/9VypKH3IBDs