MESS ME
_MESS ME
2024 MISSIRY
จำนวน 1 เพลง
MISSIRY
MESS ME
อิสระ (Independent Artist)
ขอนแก่น
ประวัติศิลปิน
ความหมายของวงคือ ความสับสนในตัวฉัน เดิมแล้วผมทำวงดนตรีแนว Hard Rock เป็นหลัก แต่ในช่วงวัยที่โตขึ้น เรากลับฟังเพลงที่หลากหลายขึ้น และเบาขึ้น และเกิดความคิดความอยากลองทำอะไรใหม่ๆกับตัวเองและเพลงขึ้นมา จึงเกิดโปรเจคนี้ขึ้นมา และและความสับสนนี้อาจจะพาดนตรีและเนื้อหา ของ_MESS MEไปสู่ที่ไหนก็ได้และเกิดเป็นสิ่งใหม่อะไรก็ได้ที่จะน่าสนใจในช่วงเวลาต่อไป