Gym And Swim
จิม แอนด์ สวิม
2021 SONG4U (Single)
จำนวน 1 เพลง
SONG4U
Gym And Swim
2019 FIFA20 (Single)
จำนวน 1 เพลง
FIFA20
Gym And Swim
2019 Dont Leave Me Behind (Single)
จำนวน 1 เพลง
Don’t Leave Me Behind Feat. Sunset Rollercoaster
Gym And Swim
2018 Surfin' Baby (Single)
จำนวน 1 เพลง
Surfin' Baby
Gym And Swim
2016 SeaSick
จำนวน 11 เพลง
Throw it away
Gym And Swim
Sunrise
Gym And Swim
Bunny House
Gym And Swim
What time is it there
Gym And Swim
YUUWAHUU
Gym And Swim
Seagal Punch
Gym And Swim
American High-School
Gym And Swim
I need you john
Gym And Swim
Failing
Gym And Swim
Octopussy
Gym And Swim
Ironman(Bonus Track)
Gym And Swim
2016 Re-live Hedsod#3: Gym and Swim
จำนวน 8 เพลง
Bunny House (Live)
Gym And Swim
Seagal Punch (Live)
Gym And Swim
Iron Man (Live)
Gym And Swim
What time is it there (Live)
Gym And Swim
Sunrise (Live)
Gym And Swim
ดวงอาทิตย์ (Slur Cover)
Gym And Swim
Yuuwahuu (Live)
Gym And Swim
Octopussy (Live)
Gym And Swim
2015 Bunny House (Single)
จำนวน 1 เพลง
Bunny House
Gym And Swim
2015 YUUWAHUU (Single)
จำนวน 1 เพลง
YUUWAHUU
Gym And Swim
2014 Octopussy (Single)
จำนวน 1 เพลง
Octopussy
Gym And Swim
Parinam Music
กรุงเทพมหานคร
ประวัติศิลปิน
Gym and Swim ก่อตั้งกัน เพื่อจะทำเพลงประกวดในโครงการของเบดรูม ซึ่งสมาชิกในวงต่างก็มีวงหลักของตนอยู่ แต่พอรวมตัวกันทำจริงๆแล้ว รู้สึกสนุก และพบแนวดนตรีที่แตกต่างออกไปจากวงของแต่ละคน จึงตั้งเป้าหมายกันว่า จะทำเพลงออกมาอีกเรื่อยๆ เพื่อเป็นอีกทางเลือกนึงของวงดนตรีนอกกระแสในไทย