GARAZINTE'
การาซินเต
2012 Exparazinte
จำนวน 2 เพลง
แสงยาบ้า
GARAZINTE'
ลอยกระทงคนเดียวก็ลอยได้
GARAZINTE'
อิสระ
เพชรบุรี
ประวัติศิลปิน

GARAZINTE' คือกลุ่มศิลปินแนวทดลองทำเพลงแนวทดลองต่างๆ