Friedrich Naumann foundation
Friedrich Naumann foundation
2021 Living Freedom - Who said that (Single)
จำนวน 1 เพลง
เขาบอก - ภูนที ทาคำ
Friedrich Naumann foundation
2021 Living Freedom - The edge of the world (Single)
จำนวน 1 เพลง
ชัยภัทร โฉมระ - สุดขอบโลก
Friedrich Naumann foundation
2021 Living Freedom - The rights to be suspicious (Single)
จำนวน 1 เพลง
วินัย กิจเจริญจิรานนท์ - เราต่างมีสิทธิ์ที่จะสงสัย
Friedrich Naumann foundation
2021 Living Freedom - The Bridge (Single)
จำนวน 1 เพลง
The Sonatum - สะพานฝัน
Friedrich Naumann foundation
อิสระ (Independent Artist)
กรุงเทพมหานคร
ประวัติศิลปิน
มูลนิธิฟรีดริช เนามัน (Friedrich Naumann Foundation) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างกว้างขวางของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านการเมืองและหน้าที่พลเมือง (Civic Education) สนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom)