Aphirom
อภิรมย์
2016 Aphirom EP (Remastered)
จำนวน 9 เพลง
ร้องไห้
Aphirom
เรือใบ
Aphirom
จดหมายจากโจโจ้
Aphirom
เจ้าสาวไฉไล
Aphirom
วันสบาย
Aphirom
ดูดาว
Aphirom
ผิงไฟ
Aphirom
แพ้ทาง
Aphirom
ดวงตานั้น
Aphirom
2015 Re-Live FungjaiLoy
จำนวน 6 เพลง
เจ้าสาวไฉไล (Live)
Aphirom
ดวงตานั้น (Live)
Aphirom
จดหมายจากโจโจ้ (Live)
Aphirom
กระดาน (Live)
Aphirom
ผิงไฟ (Live)
Aphirom
วันสบาย (Live)
Aphirom
2014 Kradan (Single)
จำนวน 1 เพลง
กระดาน
Aphirom
2012 Aphirom EP
จำนวน 5 เพลง
ร้องไห้
Aphirom
วันสบาย
Aphirom
เจ้าสาวไฉไล
Aphirom
แพ้ทาง
Aphirom
ดวงตานั้น
Aphirom
อิสระ
ประวัติศิลปิน
วงดนตรีอิสระจากสกลนคร